D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Joan Miquel Prat Salvany (en endavant EL TITULAR, o, www.labotiguetadelpoble.com indistintament) t’informa de la seva política de privacitat.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Joan Miquel Prat Salvany
NIF 48006613-R
C/ Avda. Mare de Déu de Montserrat, 256, 3-2
08041 Barcelona
Telèfon de contacte : 616.33.94.42
Adreça de contacte : contacte@labotiguetadelpoble.com

Quin tipus de dades tractem?

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra empresa només sol·licitarà i tractarà les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació detallem les categories de dades que tractem:

 

Condició

Tipus de Dades

Finalitats del tractament

Usuari web

Identificatives de la connexió: adreça IP

-Identificació de l’usuari/a.

Usuari que formula una consulta i usuari registrat

Identificatives de la connexió: adreça IP.

Identificatives de la persona: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, NIF.

-Identificació de l’usuari/a.

-Respondre les consultes efectuades.

-Gestionar registre de l’usuari/a a la nostra web.

Comprador de la nostra botiga on-line

Identificatives de la connexió: adreça IP.

Identificatives de la persona : nom i cognoms, adreça postal i electrònica, NIF.

Dades econòmiques de pagament de les comandes.

Identificació de l’usuari/a.

-Respondre les consultes efectuades.

-Gestionar registre de l’usuari/a a la nostra web.

-Gestionar l’enviament de les comandes i el seu pagament.

 

Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, que garanteix la seva veracitat i autenticitat. La nostra web va dirigida a majors de 14 anys reservant-nos per aquest motiu, la potestat de comprovar, en cas de dubte, l’edat de l’ interessat/da; en cap cas www.labotiguetadelpoble.com assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l’exercici de qualsevol acció en defensa dels nostres drets.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades personals noméses conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que te les vàrem sol·licitar, sempre que no hagis revocat amb anterioritat el consentiment per el seu tractament, o la Llei estableixi un termini superior de conservació, com en el cas de la normativa fiscal (facturació). En aquests casos, les teves dades es conservaran degudament bloquejades per garantir-ne la seva confidencialitat.

Amb quines finalitats tractem les seves dades?

 • Emissió de factures.

 • Per atendre les teves consultes.

 • Per mantenir-te informat/da sobre els nostres productes i serveis, sempre que ens hagis autoritzat a fer-ho.

Quines són les bases legitimadores de tractament?

 • L’execució d’un contracte o pre-contracte.

 • El teu consentiment exprés formulat amb caràcter previ al tractament.

A qui cedim les teves dades?

Le teves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament, com per exemple agencies de transport per a l’enviament de la comanda. En aquests casos, www.labotiguetadelpoble.com vetllarà per el compliment de totes aquelles mesures d’ índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat ,així com també el compliment de la resta d’obligacions que exigeixi la normativa.

Quins son els teus drets?

En qualsevol moment podràs accedir a les teves dades, per saber si les tractem o no, i en cas de fer-ho amb quines finalitats. També tens dret a:

 • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.

 • Sol·licitar la supressió de les teves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.

 • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Oposar-se al tractament de les teves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

 • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.

 • Si consideres que no hem atès correctament les teves sol·licituds pots presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent.

Quin és el procediment per exercir els teus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament hauràs d’enviar-nos un correu electrònic a contacte@labotiguetadelpoble.com, adjuntant copia del teu DNI i posant en l’assumpte “Ref. RGPD”. Tan aviat ens arribi la teva sol·licitud, la tramitarem i obtindràs resposta en el termini màxim d’ un mes.

Utilitzem cookies?

La nostra web utilitza cookies . Pots consultar la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

www.labotiguetadelpoble.com tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les teves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular,www.labotiguetadelpoble.com ha adoptat les pertinents mesures relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, adoptarem les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

Podem canviar la nostra política de privacitat?

Si, www.labotiguetadelpoble.com es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents, o per millorar-ne el contingut. Quan això passi, ho anunciarem a la nostra web perquè ho puguis consultar.

Última actualització , 25 d’agost de 2020

©2020 Joan Miquel Prat Salvany. Tots els drets reservats.